3.9. Konta

Zarządzanie kontami różnych usług na serwerze jest teraz możliwe. Funkcjonalność ta jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników. Wymaga znajomości tych usług i ich konfiguracji w celu korzystania z bazy danych.

W LMSie można utworzyć pięć rodzajów kont: shell (1), poczta (2), www (4), ftp (8) i sql (16). W nawiasach podano numeryczne wewnętrzne oznaczenie typu konta w bazie. Konta mogą być wielotypowe. Przykładowo, jeśli zdefiniujesz konto shell+poczta+ftp w bazie zostanie zapisana cyfra 11. Oznacza to, że do rozpoznawania typu konta w warunkach WHERE zapytań SQL należy stosować sumowanie binarne (jak na przykładach w dalszej części rozdziału).

Masz także możliwość definiowania domen i aliasów.

3.9.1. Konta

Na liście przedstawione są podstawowe informacje o kontach. Możliwe jest dowolne sortowanie listy poprzez kliknięcie nazwy kolumny oraz filtrowanie wg zadanych kryteriów. Przejście do edycji danych konta następuje po wybraniu ikony [Edytuj]. Użytkownik ma także prawo do zmiany hasła.

3.9.2. Nowe konto

Definiując dane konto musisz podać login, hasło i wybrać typ konta oraz przypisać klienta (lub utworzyć tzw. konto systemowe). Nazwa domeny jest wymagana tylko dla kont mailowych. Data ważności konta jest opcjonalna. Pozostawienie pustego pola z datą oznacza, że konto nigdy nie wygasa.

Masz możliwość zdefiniować dowolny katalog domowy użytkownika (konta). Opcja konfiguracyjna homedir_prefix w sekcji [phpui] zawiera prefix katalogu domowego, domyślnie ustawiony na wartość "/home/".

3.9.3. Aliasy

Konta (głównie mailowe) mogą posiadać dowolną ilość aliasów. Administrator serwera pocztowego może przekierować (lokalnie) pocztę z wszystkich aliasów do jednego kota. Na liście aliasów przedstawione są podstawowe informacje o nich i o kontach na które aliasy te wskazują. Możliwe jest dowolne sortowanie listy poprzez kliknięcie nazwy kolumny oraz filtrowanie wg zadanych kryteriów. Nie ma możliwości edycji aliasu, należy go usunąć i utworzyć nowy.

3.9.4. Domeny

Na liście przedstawione są podstawowe informacje o zdefiniowanych domenach. Możliwe jest dowolne sortowanie listy poprzez kliknięcie nazwy kolumny. Możliwa jest edycja danych domeny po wybraniu ikony [Edytuj].

3.9.5. Przykłady

Poniższy listing zawiera istotne fragmenty pliku konfiguracyjnego demona proftpd (w wersji 1.2.10) umożliwiający przechowywanie danych o kontach ftp w bazie LMSa. Przykład zawiera konfigurację dla bazy danych PostgreSQL, w komentarzach podano rozwiązania dla MySQLa:

Przykład 3-1. Konta. Konfiguracja proftpd.

 ServerName	"LMS FTP Server"
 
 #nazwa_bazy@host:port klient hasło
 SQLConnectInfo lms@localhost:5432 lms mypassword
 
 SQLAuthTypes Crypt Plaintext
 SQLUserInfo passwd login password uid NULL home NULL
 RequireValidShell off
 SQLAuthenticate users
 
 # utworzenie katalogu domowego gdy nie istnieje
 SQLHomedirOnDemand on
 
 # komunikat przy logowaniu
 SQLShowInfo PASS "230" "Last login: %{getlastlogin}"
 SQLLog PASS setlastlogin
 
 # SQLNamedQuery getlastlogin SELECT "CASE lastlogin WHEN 0 THEN '' ELSE FROM_UNIXTIME(lastlogin) END FROM passwd WHERE login='%u'"
 # SQLNamedQuery setlastlogin UPDATE "lastlogin=UNIX_TIMESTAMP() WHERE login='%u'" passwd 
 SQLNamedQuery getlastlogin SELECT "CASE lastlogin WHEN 0 THEN '' ELSE lastlogin::abstime::timestamp::text END FROM passwd WHERE login='%u'"
 SQLNamedQuery setlastlogin UPDATE "lastlogin=EXTRACT(EPOCH FROM CURRENT_TIMESTAMP(0)) WHERE login='%u'" passwd
 
 # Sprawdzamy datę ważności konta oraz ograniczamy szukanie do kont ftp
 # SQLUserWhereClause "type & 8 = 8 AND (expdate = 0 OR expdate > UNIX_TIMESTAMP())"
 SQLUserWhereClause "type & 8 = 8 AND (expdate = 0 OR expdate > EXTRACT(EPOCH FROM CURRENT_TIMESTAMP(0)))"

W kolejnym przykładzie przedstawimy jak skonfigurować serwer Postfix 2.1.1 oraz Cyrus-SASL 2.1.19, Courier-IMAP/POP3 3.0.4, aby korzystały z bazy danych LMSa. LMS'owe konta będą kontami wirtualnymi, a poczta przechowywana będzie w formacie Maildir.

Ponieważ hasła w LMS'ie są szyfrowane, wymagane jest zainstalowanie SASL'a z łatą pozwalającą na to. W komentarzach podano wartości opcji charakterystycznych dla bazy MySQL. Listing zawiera tylko opcje bezpośrednio związane z bazą danych:

Przykład 3-2. Konta. Konfiguracja serwera pocztowego (postfix+sasl+courier).

# Plik smtpd.conf (Cyrus-SASL):

pwcheck_method: auxprop
#sql_engine: mysql
sql_engine: pgsql
sql_user: lms
sql_passwd: hasło
sql_hostnames: localhost
sql_database: lms
#sql_select: SELECT password FROM passwd, domains WHERE domainid = domains.id
#    AND login='%u' AND domains.name ='%r' AND type & 2 = 2 
#	AND (expdate = 0 OR expdate > UNIX_TIMESTAMP())
sql_select: SELECT password FROM passwd, domains WHERE domainid = domains.id
	AND login='%u' AND domains.name ='%r' AND type & 2 = 2 
	AND (expdate = 0 OR expdate > EXTRACT(EPOCH FROM CURRENT_TIMESTAMP(0)))
password_format: crypt
mech_list: login plain

# authpgsqlrc (lub authmysqlrc) (Courier):

# użytkownik postfix (właściciel katalogu z pocztą)
#MYSQL_UID_FIELD '1004'
PGSQL_UID_FIELD '1004'
# grupa postfix (właściciel katalogu z pocztą)
#MYSQL_GID_FIELD '1004'
PGSQL_GID_FIELD '1004'
#MYSQL_PORT		3306
PGSQL_PORT		5432
#MYSQL_USERNAME		lms
PGSQL_USERNAME		lms
#MYSQL_PASSWORD		hasło
PGSQL_PASSWORD		hasło
#MYSQL_DATABASE		lms
PGSQL_DATABASE		lms
#MYSQL_SELECT_CLAUSE SELECT login, \
#    password, '', 104, 104, '/var/spool/mail/virtual', \
#    CONCAT(domains.name,'/',login,'/'), '', login, '' \
#    FROM passwd, domains WHERE domainid = domains.id \
#    AND login = '$(local_part)' AND domains.name = '$(domain)' \
#    AND type & 2 = 2 AND (expdate = 0 OR expdate > UNIX_TIMESTAMP())
PGSQL_SELECT_CLAUSE SELECT login, \
    password, '', 104, 104, '/var/spool/mail/virtual', \
    domains.name || '/' || login ||'/', '', login, '' \
    FROM passwd, domains WHERE domainid = domains.id 
    AND login = '$(local_part)' AND domains.name = '$(domain)' \
    AND type & 2 = 2 \
    AND (expdate = 0 OR expdate > EXTRACT(EPOCH FROM CURRENT_TIMESTAMP(0)))

# main.cf (Postfix):

virtual_mailbox_base = /var/spool/mail/virtual
virtual_mailbox_domains = pgsql:/etc/postfix/pgsql_virtual_domains_maps.cf
virtual_mailbox_maps = pgsql:/etc/postfix/pgsql_virtual_mailbox_maps.cf
virtual_alias_maps = pgsql:/etc/postfix/pgsql_virtual_alias_maps.cf

# pgsql_virtual_domains_maps.cf (Postfix):

user = lms
password = hasło
hosts = localhost
dbname = lms
#MySQL nie obsługuje opcji query, dlatego budujemy zapytanie w inny sposób
#select_field = name
#table = domains
#where_field = name
query = SELECT name FROM domains WHERE name = '%s'

# pgsql_virtual_mailbox_maps.cf (Postfix):

user = lms
password = hasło
hosts = localhost
dbname = lms
#table = passwd, domains
#select_field = CONCAT(domains.name,'/',login,'/')
#where_field = CONCAT(login,'@',domains.name)
additional_conditions = AND domainid = domains.id 
#    AND type & 2 = 2 AND (expdate = 0 OR expdate > UNIX_TIMESTAMP())
query = SELECT domains.name || '/' || login || '/' 
	FROM passwd, domains WHERE domainid = domains.id
    AND login = '%u' AND domains.name = '%d' 
    AND type & 2 = 2 
    AND (expdate = 0 OR expdate > EXTRACT(EPOCH FROM CURRENT_TIMESTAMP(0)))

# pgsql_virtual_alias_maps.cf (Postfix):

user = lms
password = hasło
hosts = localhost
dbname = lms
#table = passwd, domains, aliases
#select_field = CONCAT(passwd.login,'@',domains.name)
#where_field = CONCAT(aliases.login,'@',domains.name)
#additional_conditions = AND passwd.domainid = domains.id AND passwd.id = aliases.accountid
query = SELECT passwd.login || '@' || domains.name FROM passwd, domains, aliases 
    WHERE passwd.domainid = domains.id AND passwd.id = aliases.accountid
    AND aliases.login = '%u' AND domains.name = '%d' 

Następny przykład podesłany przez bart'a przedstawia instalację i konfigurację serwera pure-ftpd w dystrybucji Gentoo z wykorzystaniem bazy danych MySQL.

Przykład 3-3. Konta. Konfiguracja pure-ftpd.

No to zaczynamy od instalacji serwera pure-ftpd. Pod Gentoo wygląda to tak:

bart # emerge pure-ftpd -av
These are the packages that I would merge, in order:
Calculating dependencies ...done!
[ebuild  R  ] net-ftp/pure-ftpd-1.0.20-r1 -caps -ldap +mysql +pam -postgres +ssl +vchroot 459 kB
Total size of downloads: 459 kB
Co do innych systemów to każdy chyba wie jak się instaluje pakiety w swoim systemie, a jeżeli nie to pozostaje kompilacja ze źródeł. Po zainstalowaniu przechodzimy do stworzenia pliku, który będzie odpowiadał za łączenie się z bazą LMS'a. Tworzymy plik /etc/pureftpd-mysql.conf, który to powinien zawierać minimum:
MYSQLServer   localhost (adres serwera bazy danych - domyślnie 'localhost')
MYSQLPort    3306 (port na którym działa serwer MySql - domyślnie '3306')
MYSQLSocket   /var/run/mysqld/mysqld.sock (
MYSQLUser    lms (nazwa usera z dostępem do bazy)
MYSQLPassword  hasło (tutaj należy podać hasło)
MYSQLDatabase  lms (nazwa bazy danych)
MYSQLCrypt   crypt (sposób przechowywania haseł)
MYSQLGetPW   SELECT password FROM passwd WHERE login="\L" (pobieranie hasła dla usera)
MYSQLGetUID   SELECT uid FROM passwd WHERE login="\L" (pobieranie uid dla usera)
MYSQLGetGID   SELECT gid FROM passwd WHERE login="\L" (pobieranie gid dla usera)
MYSQLGetDir   SELECT home FROM passwd WHERE login="\L" (pobieranie nazwy katalogu domowego dla usera)
MySQLGetQTASZ  SELECT quota_ftp FROM passwd WHERE login="\L" (quota czyli pojemność konta w MB - podając w lms-ui 10 oznacza to pojemność 10MB)
Teraz pozostaje nam już tylko konfiguracja serwera pure-ftpd. (w gentoo plik konfiguracyjny mieści się w /etc/conf.d/pure-ftpd) a więc:
## Najpierw odkomentujmy tę linię, ponieważ inaczej serwer nie będzie chciał wystartować
IS_CONFIGURED="yes"
## Tutaj podajemy adres naszego serwera i port na którym ma nasłuchiwać
SERVER="-S www.nasza.domena.pl,21"
## Określamy ilość jednoczesnych połączeń do serwera oraz ilość połączeń z tego samego IP
## To już chyba każdy według potrzeb
MAX_CONN="-c 50"
MAX_CONN_IP="-C 2"
## Startujemy daemona w tle
DAEMON="-B"
## Ustalamy procentową zajętość dysku/partycji kiedy serwer powinien przestać zezwalać na przyjmowanie danych
DISK_FULL="-k 90%"
## Jeżeli serwer jest za NATem odkomentuj tę linię
#USE_NAT="-N"
## Autoryzacja ma być pobierana z bazy LMS'a - podajemy ścieżkę do stworzonego przez nas wcześniej pliku
AUTH="-l mysql:/etc/pureftpd-mysql.conf"
## Pozostałe opcje w moim wypadku są takie
MISC_OTHER="-A -x -j"